สำนักงานบัญชี ที่เข้าใจคุณมากที่สุด

รับจดทะเบียนบริษัท ขายออนไลน์ ทุกช่องทาง ผ่าน Social ทุก Platform ทั้ง Shopee,Lazada,Facebook
ทุกการขาย ปังปอน ทำให้คุณได้

จดทะเบียนบริษัท

ตรวจเอกสารแบบฟอร์ม ที่เกี่ยวข้องและต้องใช้
จองชื่อและจัดเตรียมเอกสาร ให้ถูกต้องครบถ้วน

ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย 
เข้าระบบภาษี จด vat ให้ฟรีครั้งแรกเมื่อจดบริษัท
หากอยู่ต่างจังหวัด จัดเตรียมเอกสารให้ฟรี !!

ค่าบริการ

เริ่มต้น 10,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียมแล้ว) 

เตรียมแบบฟอร์ม

ส่งเอกสารทางLine ตรวจสอบเอกสารก่อนเซ็น
เข้าประกันสังคม จัดเตรียมเอกสารให้ฟรี 

รับทำบัญชี

หากมีลูกจ้าง ขึ้นทะเบียนนายจ้างให้ครั้งแรก
รับปิดงบการเงิน ย้อนหลัง ยื่นงบการเงิน
รับยื่นภาษี ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ ทุกประเภท

กรณี ทำบัญชี

วางแผนภาษี / จัดทำ / ยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย ( ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53, ภ.ง.ด. 54 )
จัดทำรายงาน ภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือน
ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 (VAT) ยื่น ภ.พ.36
ทำภาษี ธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40)

 • จองชื่อบริษัท
 • จดทะเบียนบริษัทแบบออนไลน์
 • จัดเตรียมเอกสารจดทะเบียนบริษัท
 • จัดทำหนังสือบริคณห์สนธิ
 • จัดทำแผนที่บริษัทประกอบการยื่นจดทะเบียน
 • คัดสำเนาเอกสารจดจัดตั้งบริษัท
 • ส่งไฟล์เอกสารเปิดบัญชีธนาคาร
 • รหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน DBD e-Filing

สนใจติดต่อ

( คุณจ๋า )

สำงานบัญชีคุณภาพ
สำนักงานบัญตัวแทนสรรพากร
DBD

หมายเหตุ : ราคาค่าทำบัญชี อาจขึ้นอยู่กับความยุ่งยากของระบบเอกสารและการบันทึกบัญชี

การจดทะเบียนบริษัทหมายถึงกระบวนการที่บริษัทต้องทำเพื่อเป็นบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายในประเทศที่ตนอยู่ โดยการจดทะเบียนนั้นจะเป็นการลงทะเบียนข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับบริษัท เช่น ชื่อของบริษัท เจ้าของบริษัท ที่อยู่สำนักงาน เป็นต้น โดยการทำการจดทะเบียนนี้จะช่วยให้บริษัทมีสถานะทางกฎหมาย เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นการป้องกันในกรณีที่เกิดความขัดแย้งหรือปัญหาทางกฎหมายต่าง ๆ ในอนาคต

เมื่อคุณต้องการจดทะเบียนบริษัท คุณจำเป็นต้องเตรียมอย่างมากในการเปิดบริษัทของคุณให้เป็นไปได้ด้วยความสะดวก ดังนี้:

 1. เลือกประเภทของบริษัท: คุณต้องตัดสินใจเกี่ยวกับประเภทของบริษัทที่คุณต้องการจดทะเบียน เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด, หรือบริษัทมหาชน เป็นต้น รูปแบบนี้จะมีผลต่อกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการในอนาคต

 2. เลือกชื่อบริษัท: คุณต้องเลือกชื่อที่ไม่ซ้ำซ้อนกับบริษัทอื่นและตรงกับข้อกำหนดของกฎหมายในประเทศของคุณ

 3. เตรียมเอกสาร: คุณจะต้องเตรียมเอกสารที่จำเป็นตามกฎหมายในการจดทะเบียนบริษัท เช่น หนังสือรับรองบริษัท, สำเนาบัตรประชาชนผู้ก่อตั้ง, แผนธุรกิจ เป็นต้น

 4. เลือกสถานที่ลงทะเบียน: คุณจำเป็นต้องเลือกสถานที่ที่จะลงทะเบียนบริษัทของคุณ เช่น ที่อยู่สำนักงานหลัก ซึ่งอาจมีผลต่อภาษีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 5. ยื่นเอกสารและชำระค่าธรรมเนียม: หลังจากที่คุณเตรียมเอกสารทั้งหมดแล้ว คุณจะต้องยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่รับผิดชอบและชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

 6. ระงับประกาศให้รับรอง: หลังจากที่เอกสารทั้งหมดถูกยื่นและได้รับการตรวจสอบโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คุณจะได้รับประกาศให้รับรองที่แสดงถึงการจดทะเบียนบริษัทของคุณ

 7. ปรับตั้งค่าการดำเนินกิจการ: หลังจากที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว คุณจะต้องปรับตั้งค่าการดำเนินกิจการของคุณ เช่น เปิดบัญชีธนาคาร จัดทำระบบบัญชี เป็นต้น

การจดทะเบียนบริษัทเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องใช้เวลา คุณอาจต้องปรึกษากับทนายความหรือนักกฎหมายที่เชี่ยวชาญในเรื่องนี้เพื่อให้แน่ใจว่าทุกขั้นตอนถูกต้องและปฏิบัติตามกฎหมาย

นอกจากขั้นตอนที่กล่าวถึงข้างต้น ยังมีสิ่งที่ควรรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัทดังนี้:

 1. กฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น: ควรทราบถึงกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการของคุณ เช่น การเสียภาษี, กฎระเบียบการจ้างงาน, และกฎหมายสัญญา

 2. เส้นทางการเลือกที่จะเป็นบริษัท: การเลือกประเภทของบริษัทมีผลต่อภาษีและข้อกำหนดในการดำเนินกิจการ ควรศึกษาและประเมินความเหมาะสมของแต่ละประเภทต่อกิจการของคุณ

 3. สิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้น: ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งคน ควรทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นต่าง ๆ เพื่อป้องกันความขัดแย้งในอนาคต

 4. การจัดการภาษี: ควรทราบถึงข้อกำหนดและกระบวนการในการเสียภาษีของบริษัท เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล, ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น

 5. การป้องกันทรัพย์สินและความเสี่ยง: ควรพิจารณาเกี่ยวกับการป้องกันทรัพย์สินและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทของคุณ เช่น การสร้างสัญญาและนโยบายประกัน

 6. การบริหารจัดการ: ควรพิจารณาถึงกระบวนการและเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการบริหารจัดการธุรกิจของคุณ เช่น ระบบบัญชีและการจัดการทรัพยากรมนุษย์

การจดทะเบียนบริษัทเป็นขั้นตอนสำคัญในการเริ่มต้นธุรกิจของคุณ การทราบข้อมูลและการเตรียมตนให้พร้อมจะช่วยให้กระบวนการดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จในอนาคต

เมื่อคุณจะจดทะเบียนบริษัทควรระวังข้อต่อไปนี้:

 1. การเลือกชื่อบริษัท: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อบริษัทที่คุณเลือกไม่ซ้ำซ้อนกับบริษัทอื่นและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของบริษัทอื่น

 2. ข้อบังคับท้องถิ่น: ควรทราบถึงข้อบังคับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของคุณ เช่น ข้อกำหนดในการเสียภาษี, กฎระเบียบการจ้างงาน, และกฎหมายสัญญา

 3. ความรับผิดชอบทางกฎหมาย: ควรเข้าใจความรับผิดชอบทางกฎหมายของคุณในฐานะเจ้าของหรือผู้บริหารของบริษัท เพื่อป้องกันความขัดแย้งหรือความเสี่ยงทางกฎหมาย

 4. การเงินและภาษี: ควรทราบถึงข้อกำหนดและกระบวนการในการเสียภาษีของบริษัท เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล, ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการเสียภาษี

 5. การจัดการทรัพยากรมนุษย์: การเลือกและบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมเป็นสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทของคุณมีความสามารถในการดำเนินธุรกิจในระยะยาว

การระวังเหล่านี้จะช่วยให้คุณเตรียมตัวได้อย่างเหมาะสมและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการจดทะเบียนบริษัทของคุณ

พื้นที่บริษัท นนทบุรี : ปากเกร็ด บางตลาด บ้านใหม่ บางพูด คลองพระอุดม ท่าอิฐ อ้อมเกร็ด คลองข่อย บางพลับ คลองเกลือ บางตะไนย์
พื้นที่บริการ ปทุมธานี : คลองหลวง ธัญบุรี หนองเสือ ลาดหลุมแก้ว ลำลูกกา สามโคก

พื้นที่บริการ รับจดทะเบียนบริษัท กรุงเทพมหานคร

รับจดทะเบียนบริษัท บางบอน, รับจดทะเบียนบริษัท ทุ่งครุ, รับจดทะเบียนบริษัท ทวีวัฒนา, รับจดทะเบียนบริษัท บางนา, รับจดทะเบียนบริษัท คลองสามวา, รับจดทะเบียนบริษัท วังทองหลาง, รับจดทะเบียนบริษัท สะพานสูง, รับจดทะเบียนบริษัท คันนายาว, รับจดทะเบียนบริษัท สายไหม, รับจดทะเบียนบริษัท หลักสี่, รับจดทะเบียนบริษัท บางแค, รับจดทะเบียนบริษัท วัฒนา, รับจดทะเบียนบริษัท ลาดพร้าว, รับจดทะเบียนบริษัท ราชเทวี, รับจดทะเบียนบริษัท ดอนเมือง, รับจดทะเบียนบริษัท จอมทอง, รับจดทะเบียนบริษัท สวนหลวง, รับจดทะเบียนบริษัท คลองเตย, รับจดทะเบียนบริษัท ประเวศ, รับจดทะเบียนบริษัท บางคอแหลม, รับจดทะเบียนบริษัท จตุจักร, รับจดทะเบียนบริษัท บางซื่อ, รับจดทะเบียนบริษัท สาทร, รับจดทะเบียนบริษัท บึงกุ่ม, รับจดทะเบียนบริษัท ดินแดง, รับจดทะเบียนบริษัท บางพลัด, รับจดทะเบียนบริษัท ราษฎร์บูรณะ, รับจดทะเบียนบริษัท หนองแขม, รับจดทะเบียนบริษัท ภาษีเจริญ, รับจดทะเบียนบริษัท บางขุนเทียน, รับจดทะเบียนบริษัท บางกอกน้อย, รับจดทะเบียนบริษัท ตลิ่งชัน, รับจดทะเบียนบริษัท คลองสาน, รับจดทะเบียนบริษัท ห้วยขวาง, รับจดทะเบียนบริษัท บางกอกใหญ่, รับจดทะเบียนบริษัท ธนบุรี, รับจดทะเบียนบริษัท พญาไท, รับจดทะเบียนบริษัท สัมพันธวงศ์, รับจดทะเบียนบริษัท ยานนาวา, รับจดทะเบียนบริษัท ลาดกระบัง, รับจดทะเบียนบริษัท มีนบุรี, รับจดทะเบียนบริษัท พระโขนง, รับจดทะเบียนบริษัท ป้อมปราบศัตรูพ่าย, รับจดทะเบียนบริษัท ปทุมวัน, รับจดทะเบียนบริษัท บางกะปิ, รับจดทะเบียนบริษัท บางเขน, รับจดทะเบียนบริษัท บางรัก, รับจดทะเบียนบริษัท หนองจอก, รับจดทะเบียนบริษัท ดุสิต, รับจดทะเบียนบริษัท พระนคร

รับจดทะเบียนบริษัท ภาคกลาง

รับจดทะเบียนบริษัท กรุงเทพมหานคร
รับจดทะเบียนบริษัท นครสวรรค์
รับจดทะเบียนบริษัท อุทัยธานี
รับจดทะเบียนบริษัท อ่างทอง
รับจดทะเบียนบริษัท สระบุรี
รับจดทะเบียนบริษัท สุพรรณบุรี
รับจดทะเบียนบริษัท สุโขทัย
รับจดทะเบียนบริษัท สิงห์บุรี
รับจดทะเบียนบริษัท สมุทรสาคร
รับจดทะเบียนบริษัท สมุทรสงคราม
รับจดทะเบียนบริษัท สมุทรปราการ
รับจดทะเบียนบริษัท ลพบุรี
รับจดทะเบียนบริษัท เพชรบูรณ์
รับจดทะเบียนบริษัท พิษณุโลก
รับจดทะเบียนบริษัท พิจิตร
รับจดทะเบียนบริษัท พระนครศรีอยุธยา
รับจดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี
รับจดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
รับจดทะเบียนบริษัท นครปฐม
รับจดทะเบียนบริษัท นครนายก
รับจดทะเบียนบริษัท ชัยนาท
รับจดทะเบียนบริษัท กำแพงเพชร

รับจดทะเบียนบริษัท ภาคเหนือ

รับจดทะเบียนบริษัท อุตรดิตถ์
รับจดทะเบียนบริษัท ลำพูน
รับจดทะเบียนบริษัท ลำปาง
รับจดทะเบียนบริษัท แม่ฮ่องสอน
รับจดทะเบียนบริษัท แพร่
รับจดทะเบียนบริษัท พะเยา
รับจดทะเบียนบริษัท น่าน
รับจดทะเบียนบริษัท เชียงใหม่
รับจดทะเบียนบริษัท เชียงราย

รับจดทะเบียนบริษัท ภาคอีสาน

รับจดทะเบียนบริษัท อำนาจเจริญ
รับจดทะเบียนบริษัท อุบลราชธานี
รับจดทะเบียนบริษัท หนองบัวลำภู
รับจดทะเบียนบริษัท หนองคาย
รับจดทะเบียนบริษัท ศรีสะเกษ
รับจดทะเบียนบริษัท สุรินทร์
รับจดทะเบียนบริษัท สกลนคร
รับจดทะเบียนบริษัท เลย
รับจดทะเบียนบริษัท ร้อยเอ็ด
รับจดทะเบียนบริษัท ยโสธร
รับจดทะเบียนบริษัท มุกดาหาร
รับจดทะเบียนบริษัท มหาสารคาม
รับจดทะเบียนบริษัท บุรีรัมย์
รับจดทะเบียนบริษัท บึงกาฬ
รับจดทะเบียนบริษัท นครราชสีมา
รับจดทะเบียนบริษัท นครพนม
รับจดทะเบียนบริษัท ชัยภูมิ
รับจดทะเบียนบริษัท ขอนแก่น
รับจดทะเบียนบริษัท กาฬสินธุ์
รับจดทะเบียนบริษัท อุดรธานี

รับจดทะเบียนบริษัท ภาคใต้

รับจดทะเบียนบริษัท ยะลา
รับจดทะเบียนบริษัท สุราษฎร์ธานี
รับจดทะเบียนบริษัท สงขลา
รับจดทะเบียนบริษัท สตูล
รับจดทะเบียนบริษัท ระนอง
รับจดทะเบียนบริษัท ภูเก็ต
รับจดทะเบียนบริษัท พัทลุง
รับจดทะเบียนบริษัท พังงา
รับจดทะเบียนบริษัท ปัตตานี
รับจดทะเบียนบริษัท นราธิวาส
รับจดทะเบียนบริษัท นครศรีธรรมราช
รับจดทะเบียนบริษัท ตรัง
รับจดทะเบียนบริษัท ชุมพร
รับจดทะเบียนบริษัท กระบี่

รับจดทะเบียนบริษัท ภาคตะวันออก

รับจดทะเบียนบริษัท สระแก้ว
รับจดทะเบียนบริษัท ระยอง
รับจดทะเบียนบริษัท ปราจีนบุรี
รับจดทะเบียนบริษัท ตราด
รับจดทะเบียนบริษัท ชลบุรี
รับจดทะเบียนบริษัท ฉะเชิงเทรา
รับจดทะเบียนบริษัท จันทบุรี

รับจดทะเบียนบริษัท ภาคตะวันตก

รับจดทะเบียนบริษัท ราชบุรี
รับจดทะเบียนบริษัท เพชรบุรี
รับจดทะเบียนบริษัท ประจวบคีรีขันธ์
รับจดทะเบียนบริษัท ตาก
รับจดทะเบียนบริษัท กาญจนบุรี
Scroll to Top