รายการที่ต้องยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง

รายการที่ต้องยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
-เลิกชนิดประกอบกิจการ บางส่วน และ/หรือเพิ่มใหม่
-เปลี่ยนชื่อที่ใช้ในการประกอบกิจการ
-ย้ายสำนักงานใหญ่
-เปลี่ยนผู้จัดการ
-เจ้าของหรือผู้จัดการย้ายที่อยู่
-เพิ่มหรือลดเงินทุน
-ย้าย เลิก หรือเพิ่มสาขา โรงเก็บสินค้า หรือตัวแทนค้าต่าง
-อื่น ๆ เช่น เจ้าของหรือผู้จัดการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล หรือรายการที่จดทะเบียนไว้ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง
หมายเหตุ หากต้องการเปลี่ยนแปลงรายการใด ให้กรอกรายละเอียดเฉพาะรายการที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

รายการที่ต้องยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง

เจ้าของกิจการควรอ่านงบการเงินให้เป็น

เจ้าของกิจการควรอ่านงบการเงินให้เป็น
เจ้าของไม่จำเป็นต้องทำบัญชีเป็น แต่เจ้าของควรจะใช้ประโยชน์จากตัวเลขทางบัญชีให้เป็น โดยผ่านการอ่านงบการเงินให้เป็น
การอ่านงบการเงิน(ที่เชื่อถือได้) สามารถช่วยเจ้าของในการวางแผน ตัดสินใจลงทุน หรือ มีการนำตัวเลขไปประกอบการตัดสินใจอื่นๆอีกมากมาย
มูลค่าของกิจการ ราคาหุ้น ก็หาได้จากงบการเงิน หรือแม้กระทั่งการจะไปขอกู้เงินเพื่อทำโครงการต่างๆจากธนาคาร คุณก็ต้องยื่นงบการเงิน(ที่ดูดี)ให้ธนาคารดู
การจะหาผู้ร่วมลงทุนในกิจการ คุณก็ต้องให้เขาดูงบการเงิน ดูผลประกอบการที่ผ่านมา
เห็นไหมว่าบัญชี และงบการเงินจำเป็นต่อกิจการอย่างยิ่ง แทบจะใช้บอกสถานะ ตัวตนของกิจการเลยทีเดียว
งบการเงินที่เห็นกันบ่อยๆ
งบการเงินมีหลายชนิด แต่ที่ทำ และ เห็นกันบ่อยๆ ได้แก่ งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้น และงบการเงินรวม สำหรับกิจการที่มีบริษัทในเครือ ฯลฯ
งบการเงินแต่ละตัวบ่งบอกความหมายเกี่ยวกับสถานะภาพของบริษัทแตกต่างกันไป หมายถึงงบแต่ละตัว ทำหน้าที่แตกต่างกัน เช่น
งบกำไรขาดทุน บอกความสามารถ ในการทำงานของกิจการ หรือผลประกอบการ ในช่วงเวลาหนึ่งๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ วัดผลเป็นรอบระยะเวลา 1 เดือน และปี
งบดุล บอกถึงฐานะทรัพย์สิน หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
งบกระแสเงินสด บอกถึงกระแสเงินที่กิจการรับเข้า หรือจ่ายออกทั้งสิ้น ในช่วงเวลาหนึ่งๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ วัดผลเป็นรอบระยะเวลา 1 เดือน และปี

เขียนโดย ภัทรจิตต์ ชุณหะวัต
http://www.jobpub.com/articles/showarticle.asp?id=741

งบการเงินกับเจ้าของกิจการ จดทะเบียนบริษัท

เจ้าของกิจการควรอ่านงบการเงินให้เป็น
เจ้าของไม่จำเป็นต้องทำบัญชีเป็น แต่เจ้าของควรจะใช้ประโยชน์จากตัวเลขทางบัญชีให้เป็น โดยผ่านการอ่านงบการเงินให้เป็น
การอ่านงบการเงิน(ที่เชื่อถือได้) สามารถช่วยเจ้าของในการวางแผน ตัดสินใจลงทุน หรือ มีการนำตัวเลขไปประกอบการตัดสินใจอื่นๆอีกมากมาย
มูลค่าของกิจการ ราคาหุ้น ก็หาได้จากงบการเงิน หรือแม้กระทั่งการจะไปขอกู้เงินเพื่อทำโครงการต่างๆจากธนาคาร คุณก็ต้องยื่นงบการเงิน(ที่ดูดี)ให้ธนาคารดู
การจะหาผู้ร่วมลงทุนในกิจการ คุณก็ต้องให้เขาดูงบการเงิน ดูผลประกอบการที่ผ่านมา
เห็นไหมว่าบัญชี และงบการเงินจำเป็นต่อกิจการอย่างยิ่ง แทบจะใช้บอกสถานะ ตัวตนของกิจการเลยทีเดียว
งบการเงินที่เห็นกันบ่อยๆ
งบการเงินมีหลายชนิด แต่ที่ทำ และ เห็นกันบ่อยๆ ได้แก่ งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้น และงบการเงินรวม สำหรับกิจการที่มีบริษัทในเครือ ฯลฯ
งบการเงินแต่ละตัวบ่งบอกความหมายเกี่ยวกับสถานะภาพของบริษัทแตกต่างกันไป หมายถึงงบแต่ละตัว ทำหน้าที่แตกต่างกัน เช่น
งบกำไรขาดทุน บอกความสามารถ ในการทำงานของกิจการ หรือผลประกอบการ ในช่วงเวลาหนึ่งๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ วัดผลเป็นรอบระยะเวลา 1 เดือน และปี
งบดุล บอกถึงฐานะทรัพย์สิน หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
งบกระแสเงินสด บอกถึงกระแสเงินที่กิจการรับเข้า หรือจ่ายออกทั้งสิ้น ในช่วงเวลาหนึ่งๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ วัดผลเป็นรอบระยะเวลา 1 เดือน และปี

เขียนโดย ภัทรจิตต์ ชุณหะวัต
http://www.jobpub.com/articles/showarticle.asp?id=729

จดทะเบียนบริษัท ใบลดหนี้ ( CREDIT NOTE )

ใบลดหนี้ ( CREDIT NOTE )
ใบ ลดหนี้ถือว่าเป็นใบกำกับภาษีอย่างหนึ่งที่ผู้ประกอบการออกให้กับผู้ซื้อ สินค้าหรือบริการ โดยจะต้องนำภาษีขายจากการประกอบกิจการดังกล่าวไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษี มูลค่าเพิ่มด้วย จะต้องเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้

– เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนที่เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
– มีการขายสินค้าหรือบริการโดยได้ออกใบกำกับภาษีเต็มรูป (ใบกำกับภาษีอย่างย่อจะออกใบลดหนี้ได้จะต้องมีชื่อที่อยู่ของผู้ซื้อสินค้า หรือผู้รับบริการ)
– หลังออกใบกำกับภาษีแล้วมีเหตุการณ์ที่ทำให้ภาษีขายที่คำนวณจากมูลค่าสินค้า หรือบริการลดลงไม่ว่าทั้งหมดหรือว่าบางส่วนก็ตาม อันมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้

1. มีการลดราคาสินค้าที่ขายหรือบริการ
2. สินค้าผิดข้อกำหนดที่ตกลงกัน
3. คำนวณราคาสินค้าหรือบริการผิดหรือสูงกว่าที่เป็นจริง
4. มีการลดราคาสินค้าหรือบริการขาดจำนวน
5. สินค้าชำรุดบกพร่อง , ไม่ตรงตามตัวอย่าง

ใบลดหนี้ ( CREDIT NOTE )

ประเภทของธุรกิจ กับการจดทะเบียนบริษัท

เลือกประเภทของธุรกิจ(Types of Business) เราสามารถแบ่งการ จดทะเบียนบริษัท ตามประเภทของธุรกิจที่เป็นธุรกิจที่มุ่งแสวงหากำไรออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. ธุรกิจบริการ (Service Businesses) เป็นธุรกิจที่มีรายได้เกิดขึ้นจากการให้บริการ ซึ่งบริการนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตน เช่น สวนสนุก หอพัก กิจการรถเช่า โรงภาพยนตร์ คลินิก โรงแรม รถประจำทาง เป็นต้น

2. ธุรกิจซื้อขายสินค้า (Merchandising Businesses) หรือ ธุรกิจพาณิชยกรรม เป็นธุรกิจที่มีการดำเนินธุรกิจโดยการซื้อสินค้าเข้ามาแล้วขายสินค้านั้นออกไปในราคาที่สูงกว่าเดิม โดยไม่มีการแปรรูปหรือแปลงสภาพสินค้าแต่อย่างใด เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เกต บริษัทจำหน่ายรถยนต์ เป็นต้น

3. ธุรกิจอุตสาหกรรม (Manufacturing Businesses) หรือ ธุรกิจผลิตสินค้า เป็นธุรกิจที่มีการดำเนินการผลิตสินค้า คือมีการแปรรูปวัตถุดิบที่ซื้อเข้ามาเป็นสินค้าสำเร็จรูปแล้วขายออกไป ธุรกิจประเภทนี้ได้แก่ โรงงานผลิตรถยนต์ โรงงานกระเบื้อง โรงงานทอผ้า