เอกสารใบลดหนี้

เอกสารใบลดหนี้
ผู้ประกอบการค้าจดทะเบียนที่ได้ขายสินค้าหรือให้บริการไปแล้ว แต่ต้องคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มใหม่ เนื่องจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการมีจำนวนลดลง ต้องออกใบลดหนี้ให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการในเดือนภาษีที่เหตุการณ์เกิดขึ้นซึ่งใบลดหนี้ต้องมีรายการดังนี้
-คำว่า ใบลดหนี้ ในที่มองเห็นได้ชัดเจน
-ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบลดหนี้
-ชื่อ ที่อยู่ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ
-วัน เดือน ปีที่ออกใบลดหนี้
-หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษีเดิมรวมทั้งหมายเลขลำดับของเล่ม ถ้ามี มูลค่าของสินค้าหรือบริการที่แสดงไว้ในใบกำกับภาษีดังกล่าว
-คำอธิบายถึงสาเหตุในการออกใบลดหนี้
-ข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนด

เอกสารใบลดหนี้

หน้าที่ของผู้จัดทำบัญชี

หน้าที่ของผู้จัดทำบัญชี
-กรณีปกติ ผู้จัดทำบัญชีจะต้องเก็บรักษาบัญชี และเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี กรณีเลิกกิจการ ก็ต้องเก็บเอกสารจนกว่าจะส่งมอบให้สารวัตรบัญชีและสารวัตรบัญชีเก็บไว้อย่างน้อยอีก 5 ปี (ส่งมอบภายใน 90 วันขยายได้ถึง 180 วัน)
-กรณีถูกตรวจสอบ อธิบดีมีอำนาจกำหนดให้เก็บเกิน 5 ปีแต่ไม่เกิน 7 ปี ส่วนผู้ทำบัญชี จะต้องมีคุณสมบัติโดยเป็นผู้มีภูมิลำเนาในราชอาณาจักรไทย มีความรู้ภาษาไทย ไม่เคยต้องโทษจำคุกในความผิดตามกฎหมายบัญชี/สอบบัญชี เว้นแต่พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี มีคุณวุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบัญชี / สอบบัญชีหรือเทียบเท่า เข้าอบรมพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง อบรม 3 ปี 27 ชั่วโมง (เนื้อหาเกี่ยวกับบัญชีไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง แต่ละปีต้องเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทางวิชาชีพไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง) และต้องแจ้งรายละเอียดการอบรมตามแบบ ส.บช. 7 ต่ออธิบดีภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทินของทุกปี

หน้าที่ของผู้จัดทำบัญชี

เงินได้บุคคลธรรมดา

เงินได้หรือค่าตอบแทนจากการใช้แรงงาน
-กรณีเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าบำนาญ ซึ่งจ่ายโดยรัฐบาล อนุสัญญาส่วนใหญ่จะกำหนดให้จัดเก็บภาษีได้เฉพาะในประเทศผู้จ่ายเงินได้
-กรณีค่าตอบแทนจากการให้บริการส่วนบุคคลธรรมดา ผู้มีถิ่นอยู่ในประเทศหนึ่งได้รับจากการให้บริการในอีกประเทศหนึ่งโดยปกติจะให้ประเทศคู่อนุสัญญาทั้งสองประเทศมีสิทธิเก็บภาษีได้
-เงินได้จากการแสดงสาธารณะหรือการแข่งขัน อนุสัญญากำหนดให้ประเทศแหล่งเงินได้มีสิทธิเก็บภาษีได้ปกติ
-เงินได้จากการค้นคว้าวิจัย หรือการให้บริการ หรือเงินอุดหนุนที่ครู นักเรียน อนุสัญญาส่วนใหญ่กำหนดให้ได้รับยกเว้นภาษีในประเทศแหล่งเงินได้

เงินได้หรือค่าตอบแทนจากการใช้แรงงาน

รายได้จาการการส่งออก

รายได้จากการส่งออก
การลงรายการในรายงานภาษีขายของผู้ประกอบการส่งออกสินค้า จะต้องรายการภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ชำระอากรขาออก หรือวางหลักประกันอากรขาออก เว้นแต่ในกรณีที่ไม่ต้องเสียอากรขาออกหรือได้รับยกเว้นอากรขาออก โดยให้คำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยในรายงานภาษีขาย
-ถ้าได้รับเงินตราต่างประเทศจากการส่งออกสินค้าในขณะที่ออกใบกำกับภาษี ให้คำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตามมาตรา 79/4 ของประมวลรัษฎากร
-ถ้ายังไม่ได้รับเงินตราต่างประเทศจากการส่งออกสินค้า ในขณะที่ออกใบกำกับภาษี ต้องคำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน (อัตราซื้อถ้วยเฉลี่ย) ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว้

รายได้จากการส่งออก

การจำหน่ายหนี้สูญ

การจำหน่ายหนี้สูญ
ในการดำเนินกิจการมักจะพบว่าเก็บเงินลูกค้าบางรายไม่ได้ กิจการจะต้องมีการตัดบัญชีหนี้สูญ หรือตั้งประมาณการหนี้สงสัยจะสูญขึ้น โดยปกติหนี้สูญจะใช้กับลูกหนี้การค้า ซึ่งเป็นลูกหนี้ที่เกิดจากดำเนินงานของกิจการ ซึ่งการจำหน่ายหนี้สูญจะถือเป็นรายจ่ายของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น จะต้องมีลักษณะดังนี้
-เป็นหนี้ที่เกิดจากการประกอบกิจการหรือเนื่องจากการประกอบกิจการ หรือหนี้ที่ได้รวมเป็นเงินได้ในการคำนวณกำไรสุทธิ ทั้งนี้ไม่รวมหนี้ที่ผู้เคยเป็นกรรมการ
-ต้องเป็นหนี้ที่ยังไม่ขาดอายุความและมีหลักฐานที่สามารถฟ้องร้องลูกหนี้ได้
-การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีธนาคาร หรือบริษัทเงินทุนตามกฏหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งจะต้องมีหลักฐานการติดตามทวงถาม แต่ไม่ได้รับชำระหนี้
-การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของบริษัท ซึ่งหากจะต้องฟ้องร้องลูกหนี้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่คุ้มกับหนี้ที่จะได้

การจำหน่ายหนี้สูญ

เงินได้ของนิติบุคคล

เงินได้ของนิติบุคคล
-กิจการที่เริ่มตั้งขึ้นใหม่ จะถือเอาวันเริ่มตั้งถึงวันหนึ่งวันใดเป็นรอบระยะเวลาบัญชีแรกก็ได้
-กิจการอื่นยื่นคำร้องต่ออธิบดีกรมสรรพากร ขอเปลี่ยนวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี กรณีรอบระยะเวลาบัญชีของนิติบุคคล ไม่ครบ 12 เดือน
สำหรับการคำนวณรายได้และรายจ่าย หรือเกณฑ์คงค้างและเกณฑ์พึงรับพึงจ่าย โดยนำรายได้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลาบัญชีใดแม้ว่าจะยังไม่ได้รับชำระในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น และนำรายจ่ายทั้งสิ้นที่เกี่ยวกับรายได้นั้น แม้จะยังมิได้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น มารวมคำนวณเป็นรายจ่ายของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น รายได้เกิดขึ้นกิจการจะต้องนำไปคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลโยหักรายจ่ายตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในมาตรา 65 ตรี และ 65 ทวิ ตามประมวลรัษฎากร

เงินได้ของนิติบุคคล

ธุรกิจจำหน่ายเงินกำไรต่างประเทศ

ธุรกิจจำหน่ายเงินกำไรต่างประเทศ
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใดจำหน่ายเงินกำไรหรือเงินประเภทอื่นหรือที่ถือได้ว่าเป็นเงินกำไรออกไปจากประเทศไทย ให้เสียภาษีเงินได้โดยหักภาษีจากจำนวนเงินที่จำหน่ายนั้นตามอัตราภาษีเงินได้สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามแบบที่อธิบดีกำหนดภายใน 7 วันนับแต่ที่จำหน่าย การจำหน่ายเงินกำไรต่างประเทศยังรวมถึง
-การจำหน่ายเงินกำไร หรือเงินประเภทอื่นใดที่กันไว้จากกำไร หรือที่ถือได้ว่าเป็นเงินกำไรจากบัญชีกำไรขาดทุนหรือบัญชีอื่นใดไปชำระหนี้หรือตั้งเป็นยอดเข้าหนี้บัยชีของบุคคลใดๆในต่างประเทศ
-ในกรณีที่ได้มีการขออนุญาตซื้อและโอนเงินต่างประเทศซึ่งเป็นเงินต่างประเทศซึ่งเป็นเงินกำไรหรือที่ถือได้ว่าเป็นเงินกำไรออกไปต่างประเทศ
กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายของต่างประเทศและประกอบกิจการในไทยจำหน่ายเงินกำไรหรือเงินประเภทอื่นใดที่กันไว้จากกำไรจะต้องยื่นแบบภาษีเงินได้ที่หักไว้ตามมาตรา 70 ทวิ ด้วยแบบ ภ.ง.ด.54

ธุรกิจจำหน่ายเงินกำไรต่างประเทศ

หน้าที่ผู้จัดทำบัญชี

หน้าที่ของผู้จัดทำบัญชี
-กรณีปกติ ผู้จัดทำบัญชีจะต้องเก็บรักษาบัญชี และเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี กรณีเลิกกิจการ ก็ต้องเก็บเอกสารจนกว่าจะส่งมอบให้สารวัตรบัญชีและสารวัตรบัญชีเก็บไว้อย่างน้อยอีก 5 ปี (ส่งมอบภายใน 90 วันขยายได้ถึง 180 วัน)
-กรณีถูกตรวจสอบ อธิบดีมีอำนาจกำหนดให้เก็บเกิน 5 ปีแต่ไม่เกิน 7 ปี ส่วนผู้ทำบัญชี จะต้องมีคุณสมบัติโดยเป็นผู้มีภูมิลำเนาในราชอาณาจักรไทย มีความรู้ภาษาไทย ไม่เคยต้องโทษจำคุกในความผิดตามกฎหมายบัญชี/สอบบัญชี เว้นแต่พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี มีคุณวุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบัญชี / สอบบัญชีหรือเทียบเท่า เข้าอบรมพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง อบรม 3 ปี 27 ชั่วโมง (เนื้อหาเกี่ยวกับบัญชีไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง แต่ละปีต้องเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทางวิชาชีพไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง) และต้องแจ้งรายละเอียดการอบรมตามแบบ ส.บช. 7 ต่ออธิบดีภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทินของทุกปี

หน้าที่ของผู้จัดทำบัญชี

การขายสินค้า

การขายสินค้า

การขายสินค้าโดยมีการตั้งตัวแทนเพื่อขาย และได้ส่งมอบสินค้าให้ ตัวแทนแล้ว ทั้งนี้ เฉพาะสัญญาการตั้งตัวแทนเพื่อขายประเภทของสินค้า และ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ให้ความรับผิดทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อตัวแทนได้ส่งมอบสินค้าให้ผู้ซื้อ เว้นแต่กรณี ที่ได้มีการกระทำดังต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อนการส่งมอบสินค้าให้ผู้ซื้อ ก็ให้ถือว่า ความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อได้มีการกระทำนั้น ๆ ด้วย
-ตัวแทนได้โอนกรรมสิทธิ์สินค้าให้ผู้ซื้อ
-ตัวแทนได้รับชำระราคาสินค้า
-ตัวแทนได้ออกใบกำกับภาษี หรือ
-ได้มีการนำสินค้าไปใช้ไม่ว่าโดยตัวแทนหรือบุคคลอื่น
ทั้งนี้โดยให้ความรับผิดเกิดขึ้นตามส่วนของการกระทำนั้น ๆ แล้วแต่กรณี

การขายสินค้า

รายจ่ายเพื่อการศึกษา

รายจ่ายเพื่อการศึกษา
-สถานศึกษา หอสมุดหรือห้องสมุด หรือสถาบันวิจัย ทั้งนี้เฉพาะของทางราชการ
-การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา เป็นการทั่วไป
-กระทรวง ทบวง กรม เทศบาล สุขาภิบาล หรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างสถานศึกษา หอสมุด หรือห้องสมุดของทางราชการ
-สถานศึกษาที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนโดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคล อื่นและสถานศึกษาที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

รายจ่ายเพื่อการศึกษา