ความผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

ความรับผิดการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการส่งออก
ผู้ประกอบการที่ส่งออกสินค้าไปนอกราชอาณาจักรมีสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 การส่งออกสินค้าออกนอกราชอาณาจักรเพื่อส่งไปต่างประเทศถือเป็นการส่งออกสินค้าซึ่งยังรวมถึง
-การนำสินค้าในราชอาณาจักรเข้าไปในเขตปลอดอารกร เฉพาะสินค้าที่ต้องเสียอากรขาออก หรือที่ได้รับยกเว้นอากรขาออกตามกฏหมายว่าด้วยศุลกากร
-การขายสินค้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจะเกิดขึ้นเมื่อ การส่งออกในกรณีที่นำเข้าสินค้าเขตปลอกอากร ให้ความรับผิดเกิดขึ้นในวันที่นำสินค้าในราชอาณาจักร เข้าไปในเขตดังกล่าว รวมถึงการส่งออกสินค้าที่อยู่ในคลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฏหมายว่าด้วยศุลกากร ให้ความรับผิดเกิดขึ้นพร้อมกับความรับผิดตามกฏหมายว่าด้วยศุลกากร

ความรับผิดการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการส่งออก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายของผลอัตราแลกเปลี่ยน

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายของผลอัตราแลกเปลี่ยน
เมื่อกิจการมีผลแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นอันเนื่องจาการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย ซึ่งจะทำให้มีผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนในการรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายของงวดบัญชีในปีนั้น ซึ่งส่วนใหญ่จะต้องบันทึกบัญชีดังนี้
-การชำระเงินของรายการที่เป็นตัวเงินหรือจากรายงานในระหว่างงวดหรือของงวดบัญชีก่อน ให้รับรู้รายได้หรือค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีนั้น
-ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างวันที่เกิดรายการกับวันที่มีการชำระเงินของรายการที่เป็นตัวเงิน ถ้ารายการในงวดบัญชีเดียวกันกับที่เกิดรายการให้รับรู้ผลต่างทั้งจำนวนในงวดบัญชีนั้น ถ้ารายการดังกล่าวชำระเงินในงวดบัญชีถัดมา ให้รับรู้ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละงวดบัญชีที่เกี่ยวข้องโดยรับรู้เฉพาะผลต่างระหว่างวันที่เกิดรายการจนถึงวันสิ้นงวดบัญชี
ผลต่างที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นระหว่างสิ้นงวดบัญชีกับวันที่ชำระเงิน ให้รับรู้ในงวดบัญชีที่มีการชำระเงิน

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายของผลอัตราแลกเปลี่ยน

กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI

กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI
ผู้ประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนได้รับสิทธิตามกฏหมายว่าด้วยการลงทุนซึ่งเป็นกฏหมายเฉพาะ ให้นำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นจากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนในระหว่างเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกำหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี หรือผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยไม่ต้องนำไปหักออกจากกำไรประจำปีที่เกิดขึ้น ในระหว่างเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 65 ตรี (12) แห่งประมวลรัษฎากร

กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI

การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
กิจการที่มีการซื้อขายสินค้าหรือบริการกับต่างประเทศมักจะมีปัญกาของการเปลี่ยนแปลงค่าเงินตราต่างประเทศกรมสรรพากรจึงมีประกาศห้มีเครื่องมือทางการเงินในการปัองกันความเสี่ยงในการขึ้นลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
-คู่สัญญาอีกฝ่ายทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าต้องเป็นธนาคารพาณิชย์
-การทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าต้องเกิดจากความต้องการประกันความเสี่ยงในมูลหนี้ หรือมีลูกหนี้ที่จะได้รับชำระภายหน้า
-กรณีที่ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจำนวนหลายสัญญา ต้องนำสัญญาดังกล่าวทุกสัญญามาบันทึกบัญชีด้วย

การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

ปัญหาในการคำนวณภาษี

ปัญหาในการคำนวณภาษี
-การนำเข้าสินค้า ผู้นำเข้าสินค้าไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 โดยคำนวณจากราคา C.I.F. บวกด้วยอากรขาเข้า บวกด้วยภาษีสรรพสามิต(ถ้ามี) บวกด้วยค่าธรรมเนียมพิเศษ และเมื่อได้ชำระภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วผู้นำเข้าจะได้รับใบเสร็จรับเงินจากกรมศุลกากร ซึ่งหากผู้นำเข้าเป็นผู้ประกอบการค่าจดทะเบียนใบเสร็จดังกล่าวถือว่าเป็นใบกำกับภาษี และนำมาเป็นภาษีซื้อในการคำนวณภาษีในเดือนนั้นได้ตามปกติ
-การส่งออกสินค้า ผู้ประกอบการค้าจดทะเบียนที่เสียภาษี โดยคำนวณภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อ ในแต่ละเดือนภาษีจะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ของมูลค่าฐานภาษีสำหรับการขายสินค้าโยการส่งออก ซึ่งได้แก่ราคา F.O.B. ของสินค้าบวกด้วยภาษีสรรพสามิต (ถ้ามี) บวกด้วยภาษีและค่าธรรมเนียมอื่น

ปัญหาในการคำนวณภาษี

การจำหน่ายเงินกำไรไปต่างประเทศ

การจ่ายเงินกำไรไปต่างประเทศ
นิติบุคคลใดจำหน่ายเงินกำไร หรือเงินประเภทอื่นใดที่กันไว้จากกำไรให้เสียภาษีเงินได้โดยหักภาษีจากตจำนวนเงินที่จำหน่ายนั้ พร้อมยื่นแบบด้วยตามที่อธิบดีกำหนดภายใน 7 วันรับแต่ที่จำหน่ายซึ่งการจำหน่ายเงินกำไรหมายถึง
-การจำหน่ายเงินกำไร หรือเงินประเภทอื่นใดที่กันไว้จากกำไร หรือที่ถือว่าเป็นเงินกำไรจากบัญชีกำไรขาดทุน หรือไปตั้งเป็นยอดเจ้าหนี้ในบัญชีของบุคคลใดๆในต่างประเทศ
-ในกรณีที่มิได้ปรากฏข้อเท็จจริง แต่ได้มีการขออนุญาตซื้อและโอนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเป็นเงินกำไรหรือเงินประเภทอื่นใดที่กันไว้จากกำไรออกไปต่างประเทศ

การจ่ายเงินกำไรไปต่างประเทศ

เอกสารใบลดหนี้

เอกสารใบลดหนี้
ผู้ประกอบการค้าจดทะเบียนที่ได้ขายสินค้าหรือให้บริการไปแล้ว แต่ต้องคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มใหม่ เนื่องจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการมีจำนวนลดลง ต้องออกใบลดหนี้ให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการในเดือนภาษีที่เหตุการณ์เกิดขึ้นซึ่งใบลดหนี้ต้องมีรายการดังนี้
-คำว่า ใบลดหนี้ ในที่มองเห็นได้ชัดเจน
-ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบลดหนี้
-ชื่อ ที่อยู่ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ
-วัน เดือน ปีที่ออกใบลดหนี้
-หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษีเดิมรวมทั้งหมายเลขลำดับของเล่ม ถ้ามี มูลค่าของสินค้าหรือบริการที่แสดงไว้ในใบกำกับภาษีดังกล่าว
-คำอธิบายถึงสาเหตุในการออกใบลดหนี้
-ข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนด

เอกสารใบลดหนี้

หน้าที่ของผู้จัดทำบัญชี

หน้าที่ของผู้จัดทำบัญชี
-กรณีปกติ ผู้จัดทำบัญชีจะต้องเก็บรักษาบัญชี และเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี กรณีเลิกกิจการ ก็ต้องเก็บเอกสารจนกว่าจะส่งมอบให้สารวัตรบัญชีและสารวัตรบัญชีเก็บไว้อย่างน้อยอีก 5 ปี (ส่งมอบภายใน 90 วันขยายได้ถึง 180 วัน)
-กรณีถูกตรวจสอบ อธิบดีมีอำนาจกำหนดให้เก็บเกิน 5 ปีแต่ไม่เกิน 7 ปี ส่วนผู้ทำบัญชี จะต้องมีคุณสมบัติโดยเป็นผู้มีภูมิลำเนาในราชอาณาจักรไทย มีความรู้ภาษาไทย ไม่เคยต้องโทษจำคุกในความผิดตามกฎหมายบัญชี/สอบบัญชี เว้นแต่พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี มีคุณวุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบัญชี / สอบบัญชีหรือเทียบเท่า เข้าอบรมพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง อบรม 3 ปี 27 ชั่วโมง (เนื้อหาเกี่ยวกับบัญชีไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง แต่ละปีต้องเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทางวิชาชีพไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง) และต้องแจ้งรายละเอียดการอบรมตามแบบ ส.บช. 7 ต่ออธิบดีภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทินของทุกปี

หน้าที่ของผู้จัดทำบัญชี

เงินได้บุคคลธรรมดา

เงินได้หรือค่าตอบแทนจากการใช้แรงงาน
-กรณีเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าบำนาญ ซึ่งจ่ายโดยรัฐบาล อนุสัญญาส่วนใหญ่จะกำหนดให้จัดเก็บภาษีได้เฉพาะในประเทศผู้จ่ายเงินได้
-กรณีค่าตอบแทนจากการให้บริการส่วนบุคคลธรรมดา ผู้มีถิ่นอยู่ในประเทศหนึ่งได้รับจากการให้บริการในอีกประเทศหนึ่งโดยปกติจะให้ประเทศคู่อนุสัญญาทั้งสองประเทศมีสิทธิเก็บภาษีได้
-เงินได้จากการแสดงสาธารณะหรือการแข่งขัน อนุสัญญากำหนดให้ประเทศแหล่งเงินได้มีสิทธิเก็บภาษีได้ปกติ
-เงินได้จากการค้นคว้าวิจัย หรือการให้บริการ หรือเงินอุดหนุนที่ครู นักเรียน อนุสัญญาส่วนใหญ่กำหนดให้ได้รับยกเว้นภาษีในประเทศแหล่งเงินได้

เงินได้หรือค่าตอบแทนจากการใช้แรงงาน

การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
ในกรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้มีการกู้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงินจะต้องดูว่า การหัก ณ ที่จ่ายจ่ายให้กับบุคคลประเภทใด
-กรณีให้บริษัทในเครือกู้ยืม หากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลให้บริษัทในเครือกู้ยืม เมื่อบริษัทในเครือได้มีการจ่ายดอกเบี้ย ผู้จ่ายเงินมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายจากบริษัทผู้รับค่าดอกเบี้ยในอัตรา 1 %
-กรณีกู้ยืมเงินจากบริษัทในเครือ ผู้จ่ายเงินค่าดอกเบี้ยมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายจากผู้รับเงินในอัตรา 1 %
-กรณียืมเงินกรรมการหรือบุคคลอื่น บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจ่ายเงินค่าดอกเบี้ยมีหน้าที่ต้องหักภี ณ ที่จ่ายจากผู้รับเงินในอัตรา 15%
-กรณีให้กรรมการ พนักงาน หรือบุคคลอื่นกู้ยืม เมื่อจ่ายค่าดอกเบี้ยให้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลบุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย